HAR DU KUNDER SOM ØNSKER Å SØKE OM STRØMSTØTTE?

Merk deg at søknadsfristen ligger an til å bli 9. desember.

09.11.22 Skrevet av  Knut Høylie, Regnskap Norge

Forskrift om energitilskuddsordningen for næringslivet er på høring. Høringsfristen er satt til fredag 11. november. Etter det vi forstår legges det opp til at søknader skal kunne sendes inn fra medio november, noe som gjør at forskriften må ferdigstilles straks etter høringsfristens utløp.

Samtidig som Altinn åpner for mottak av søknader, blir kontrollhandlingene som regnskapsfører eller revisor må gjennomføre kjent. Disse kontrollhandlingene må gjennomføres før regnskapsfører/revisor kan bekrefte søknaden. Det må forventes at dette blir noe tidkrevende oppgave, og det er derfor heldig å sette av tid allerede nå.

KORT SØKNADSFRIST
I høringsnotatet fremgår det at departementet ønsker kort søknadsfrist; allerede 9. desember. Dette har sin bakgrunn i at det er politisk ønskelig å få gjennomført utbetalingene før utgangen av 2022.

Regnskap Norge ser en rekke praktiske utfordringer knyttet til så kort søknadsfrist, og vil påpeke dette i vårt høringssvar. Det må likevel tas høyde for at endring av fristen er relativt lite realistisk.

Les mer om høringsforslaget fra Regjeringen.

Les mer om kravet til bekreftelse fra regnskapsfører/revisor.